Berättarnas berättelser

Nu presenterar Centrum för dramatik tillsammans med Dramatikerförbundet en rapport med ett antal svenska dramatikers tankar om hur dramatiker knyts till teatrarna och om hur den konstnärliga processen ser ut i förhållande till kön.

Jämställdhetsrapporten Berättarnas berättelser är skriven av teaterforskaren fil dr Yael Feiler på uppdrag av Sveriges Dramatikerförbund och Centrum för dramatik och den kan ses som en uppföljning till rapporten "Att välja och att välja bort" som gavs ut 2009. Rapporten är baserad på djupintervjuer med fem medlemmar i Sveriges Dramatikerförbund hösten 2008.

Bakgrund:

Hösten 2007 uppmärksammade styrelsen för Sveriges Dramatikerförbund att den aktuella repertoaren på de stora teatrarna i Stockholm nästan uteslutande innehöll pjäser skrivna av manliga dramatiker. Det beslutades då att förbundet skulle genomföra en undersökning för att kartlägga mönster gällande genus och jämställdhet.

Yael Feiler, forskare vid Teatervetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, genomförde en undersökning som resulterade i rapporten Att välja och att välja bort (2009). Här låg fokus på svenska teatrars rutiner och kriterier gällande rekrytering av dramatiker.

Av det mycket omfattande intervjumaterialet har Yael Feiler nu sammanställt ytterligare en rapport. Denna gång inriktad på dramatikernas egna tankar och åsikter gällande rekrytering utifrån en jämställdhetsaspekt.