Inför besöket

Hur får eleverna ut mest av besöket?
- här kommer några tips:
 
 
Annonsera besöket
Fråga dramatikern hur denna vill bli presenterad i förväg – startsträckan är kortare och mycket är vunnet om eleverna har en bra och tydlig bild av vad som ska hända vid besöket. 
 
Antal deltagare
Hur många elever som kan delta i en aktivitet beror på vad man ska göra och vilken tid som finns till förfogande. Våra dramatiker är bra på att anpassa sitt upplägg efter resurser och situation. Men det är alltid en fördel om det går att dela upp en helklass i grupper så att alla elever får möjlighet till direkt kontakt och uppmuntras att ställa frågor.
 
Gruppindelning
Hjälp gärna till vid gruppindelning om dramatikern önskar, så att arbetsgrupperna ger alla elever mesta möjlighet att utvecklas. Läraren/pedagogen som känner eleverna har alltid större möjligheter att sätta ihop grupper där eleverna kan stötta varandra.
 
Delta i besöket!
Hör efter med dramatikern om hur du som lärare/pedagog kan delta i besöket. Det är både roligt och lärorikt att ta del av andra yrkesmänniskors kunskap och arbetssätt och du kan sedan agera bollplank när eleverna använder sina nya kunskaper och redskap.
 
Delta inte i besöket!
Diskutera er emellan, alltså lärare och dramatiker, om det kan finnas en poäng i att läraren inte deltar i till exempel berättarverkstäder i högstadiet och gymnasiet – kanske känner eleverna att de kan berätta mer fritt och utan att behöva förhålla sig till betygssättning om läraren inte är med?
 
Jämlikhet
(Jämställdhet/genusperspektiv, etnisk och social jämlikhet, funktionsnedsättningar.)
Dramatikerna som arbetar i skolan är medvetna om jämlikhetsperspektiv, skolans uppdrag och värdegrund.
 
Satsa på planeringen för större projekt
Planera gärna in en workshop eller studiedag för lärare/pedagoger. Då får ni en skräddarsydd utbildning, till exempel kring hur ni lägger upp ett pjäsprojekt, en filmfestival eller något annat projekt som ni vill genomföra. Det är en mycket bra investering i tid, dramatiker är erfarna projektledare och vet var de kritiska punkterna i en ”produktion” uppkommer, hur man förebygger dem, och vikten av att man från början lägger ribban på rätt nivå. Ett kultur- eller ämnesintegrerat projekt ska vara roligt och lustfyllt och locka till starka prestationer från alla inblandade. Det uppnår man genom en bra planering.