Medlem

FejginFör att bli medlem i Centrum för dramatik krävs enligt stadgarna att man är yrkesverksam dramatiker eller översättare av dramatik. Med dramatiker avses manusförfattare för scen, tv, radio, film och nya medier.

För att betraktas som yrkesverksam ska man självständigt ha skrivit eller översatt två verk och fått dem uppförda eller sända i professionella sammanhang. Verken ska i tid ungefär motsvara två helaftons-föreställningar för scen eller något kortare. Med ”självständigt” menas att man är ensam upphovsman till ett verk. Finns fler upphovsmän till ett verk som åberopas som merit krävs fler meriter än två.

Amatöruppsättningar kan inte åberopas som merit för medlemskap.

I några fall kan andra erfarenheter vara meriterande, till exempel gränsöverskridande konstnärliga föreställningar eller projekt framförda eller sända i ett professionellt sammanhang.

Alla medlemsansökningar prövas individuellt av föreningens styrelse som fattar beslut i varje enskilt fall.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 240 kronor/år.

Ansökan

Fyll i så detaljerat som möjligt kring de dramatiska verk du åberopar för medlemskap, så underlättar det styrelsens bedömning. Det går bra att lista verken på en bilaga som bifogas blanketten.

Din ansökan prövas vanligen på nästföljande styrelsemöte. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden, med sommaruppehåll under juni-augusti. Har du frågor kontakta kansliet.

Ansökningsblankett i pdf hittar du här nedan, mejla oss på info [at] centrumfordramatik.se om du vill ha blanketten i word.
Välkommen med ansökan!