Medlemskap

Centrum för dramatik består av yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, TV och andra medier.

Vi arbetar för att få fram och förmedla uppdrag till våra medlemmar. Vi arbetar också för fortbildning av medlemmarna och sprider kunskap om konstnärsområdet.

Centrum för dramatik erbjuder två olika typer av medlemskap, ordinarie medlem- och debutantmedlemskap.

 

Ordinarie medlem

För att bli ordinarie medlem i Centrum för dramatik krävs enligt stadgarna att man är yrkesverksam dramatiker eller översättare av dramatik. Med dramatiker avses manusförfattare för scen, tv, radio, film och nya medier.

För att betraktas som yrkesverksam ska man självständigt ha skrivit eller översatt två verk, eller motsvarande, och fått dem uppförda eller sända i professionella sammanhang. Verken ska i tid ungefär motsvara två helaftonsföreställningar för scen eller något kortare. Med ”självständigt” menas att man är ensam upphovsman till ett verk. Finns fler upphovsmän till ett verk som åberopas som merit krävs fler meriter än två.

Amatöruppsättningar kan inte åberopas som merit för medlemskap.

I några fall kan andra erfarenheter vara meriterande, till exempel gränsöverskridande konstnärliga föreställningar eller projekt framförda eller sända i ett professionellt sammanhang.

Alla medlemsansökningar prövas individuellt av föreningens styrelse som fattar beslut i varje enskilt fall.

 

Debutantmedlem

För att bli antagen som debutantmedlem ska sökanden ha genomgått eller påbörjat relevant dramatiker-/manusförfattarutbildning alternativt ha tillgängliggjort ett eller flera egenskrivna verk offentligt (t ex på film- eller scenkonstfestival, biovisning eller digital plattform på nätet) med en sammanlagd speltid om lägst 5 minuter. Styrelsen förbehåller sig rätten att begära in manus för bedömning. Debutantmedlemmar har ej rösträtt på stämman.

 

Medlemsavgift

  • Avgift för ordinarie medlemmar är 240 kronor/år.
  • Avgift för debutantmedlemmar är 120 kronor/år.

Medlemsavgiften beslutas på årsstämman.

 

Ansökan

Fyll i så detaljerat som möjligt kring de dramatiska verk du åberopar för medlemskap, så underlättar det styrelsens bedömning. Glöm inte att ange verkens längd. Det går bra att lista verken på en bilaga som bifogas blanketten.

Din ansökan prövas vanligen på nästföljande styrelsemöte. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden med sommaruppehåll under juni-augusti. Har du frågor kontakta kansliet.

Det går bra att skanna och mejla ansökan till info@centrumfordramatik.se alternativt att skicka den till Centrum för dramatik, Blå tornet, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm.

 

Ansökningsblankett medlemskap

 

Foto: Centrum för dramatik