Litteratur, dramatik och serier
möter skolan 

Centrum för dramatik Syd har tillsammans med Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna beviljats medel från Region Skånes kulturförvaltning för att tillsammans utveckla samarbeten och kompetensutveckla organisationer och medlemmar inom området ”mötet med skolan”.  

Projektets syfte är att öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur (medlemmar och förmedlare) och skola (lärare, pedagoger och elever). Målet är att stärka centrumbildningarnas möjligheter att möta skolan genom kunskapsinhämtning och erfaren- hetsutbyte, bland annat utifrån hur nya regionala stöd-/subventionsmodeller kan komma att utformas. 

Projektet pågår 2023. 

Aktiviteter i projektet är bl.a. workshops för medlemmar och personal i Barnkonventionen med barnrättsstrateg Sylvia Carlsdotter. 

Parallellt med projektet Litteratur, dramatik och serier möter skolan pågår ett regionalt utvecklingsarbete initierat av Region Skånes kulturförvaltning utifrån behovet av en utvecklad och förstärkt regional infrastruktur när det gäller kultur för barn och unga inom konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och digitala spel. Därför har kulturförvaltningen tillsatt en regional referensgrupp för skola och kultur där bl.a. Centrum för dramatik Syd sitter. 

https://utveckling.skane.se/kulturutveckling/kulturutveckling/barn-och-unga/referensgrupp-skola-och-kultur/ 

Har du frågor om projektet? Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Centrum för dramatik Syd, e-post: ammy@centrumfordramatik.se, tfn: 070-219 03 71.