Yttrande från Cfd och Dramatikerförbundet över Återstartsutredeningen

Tillsammans med Dramatikerförbundet har Centrum för dramatik lämnat in ett gemensamt yttrande över SOU 2021:77 Från kris till kraft. Återstart för kulturen, dnr Ku2022/02071.

Här kan du läsa yttrandet.